Staň se fanouškem Grilmena
 

AKTUALITY

arr3Zasíláme na Slovensko!Náš e-shop je nyní otevřen všem našim milým sousedům ze Slovenska! Nyní nakoupíte i v EURech.  ...

KONTAKTY

Grilmen s.r.o.
Pavla Hanuše 300
500 02 Hradec Králové
tel: +420 491 110 854
info(a)grilmen.cz
Mob1: +420 777 820 299
Mob2: +420 777 222 828

NEJPRODÁVANĚJŠÍÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž Grilmen foto“

(dále jen „pravidla soutěže“)

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel soutěže s názvem „Soutěž Grilmen foto“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o: 1 x libovolný výrobek z e-shopu grilmen.cz do maximální částky 5 000 Kč a 1 x  o slevu 20 % na výrobek  grilmen.cz dle vlastního výběru. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Facebook, konkrétně na stránce https://www.facebook.com/Grilmen/?fref=ts.

 

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

  

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Grilmen s.r.o., Pavla Hanuše 300/1, 500 02 Hradec Králové. IČ: 05926548, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 39 171 (dále jen „pořadatel“).

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá od 16. 7. 2017 do 10:00 21. 8. 2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se koná na sociální síti Facebook a to na Facebookových stránkách spravovaných pořadatelem (https://www.facebook.com/Grilmen/?fref=ts) (dále jen „FB profil“). Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook a má po celou dobu soutěže aktivní Facebook účet (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

 

3. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY

 

Organizátor vloží na FB profil (https://www.facebook.com/Grilmen/?fref=ts) soutěžní status v tomto znění: “Pošlete nám do zpráv 1 vlastní fotografii z grilování své oblíbené dobroty a do komentáře pod tímto příspěvkem nám napište, jaký výrobek z http://www.grilmen.cz/ byste si přáli vyhrát. Fotky budeme zveřejňovat v FB albu. Autor té s nejvíce lajky od nás dostane cenu z grilmen.cz podle vlastního výběru v hodnotě do 5 000 Kč. Navíc naše odborná porota vybere 1 nejzajímavější fotografii a tu také odměníme slevou 20 % na jakýkoliv náš výrobek. Startujeme právě teď! Posílat fotky a lajkovat můžete až do pondělí 22.8. 2017 do 10:00.”

 

Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí zasláním soukromé zprávy s fotografií a zanecháním komentáře pod soutěžním příspěvkem. Úkolem soutěžících je poslat fotografii přímo z grilování a komentář, kde bude produkt z eshopu grilmen.cz, který by chtěl vyhrát.

 

4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

 

V soutěži bude vybrán 1 výherce, jehož fotografie získá nejvíc “lajků” v námi zveřejněném soutěžním albu. 1 výherce určí odborná porota, složená z oragnizátorů soutěže, ten získá 20% slevu na libovolný výrobek z grilmen.cz. Vyhodnocení výherců soutěže proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže. K informování výherců dojde prostřednictvím komentáře pod soutěžním albem, ve kterém bude označen výhercův profil a výherce bude vyzván ke sdělení svých kontaktních údajů do soukromé zprávy Facebookových stránek spravovaných pořadatelem v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Výhra bude doručena dle domluvy, výherce bude pořadatelem o podrobnostech informován v soukromé zprávě svého Facebook profilu.

Pokud vítěz nebude do 3 týdnů od oslovení Organizátorem prostřednictvím soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá. Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher. Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu nebo ji nepřevezme osobně, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

 

5. SOUHLAS S PRAVIDLY

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 

Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje. Dojde-li k vytvoření fotografie soutěžícím (k vytvoření autorského díla ve smyslu autorského zákona), poskytuje v momentě odeslání fotografie na tuto fotografii pořadateli soutěže oprávnění takové autorské dílo užít (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití. Zpracovávané osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže a k následnému výběru vítězů. Nebudou využity pro jiné marketingové účely. Subjekt souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno, příjmení nebo název facebook účtu v případě, že se stane vítězem.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní Facebookový profil), nebo který svým jednáním hrubě narušuje průběh soutěže.

 

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporují pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

 

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

 

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení soukromé zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.

 

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato promoakce není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook, Inc. a tato společnost za ni neručí. Informace o soutěžících jsou poskytnuty neuzavřenému počtu příjemců informace a ne společnosti Facebook, Inc.

 

Společnost Facebook, Inc. je osvobozena od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků vyplývajících z této soutěže.
V Hradci Králové dne 12. 7. 2017

 

NmQ0MDhhN